Пречиствателна станция, Карлсберг България

Пречиствателната станция се състои от открита площадка и триетажна сграда с пристройка. Зоната е разделена на две – в западната част е откритата площадка, а в източната е сградата. Зоната, в която е разположена пречиствателна станция е заобиколена от север, юг и запад от вътрешна обслужваща улица. Терена е с наклон на север, като най-ниската точка на площадка е в североизточния край.

Сградата е със стоманобетонова конструкция с колони, греди и плочи. Пречиствателната станция е анаеробна и служи за пречистване на производствените отпадъчни води от Пивоварна Шуменско пиво. Отпадъчните води са получени в следствие произ­водствения процес на завода. След пречистването на отпадъчната вода се зауства в канализационната мрежа на града.

Производствени предприятия