Жилищна сграда Стройколукс Джабаров

Строителство на две многофамилни жилищни сгради с подземни и надземни гаражи, РЗП сграда „Юг“ 4680,86 m2, РЗП сграда „Север“ 4446,73 m2, с възложител Стройколукс Джабаров ЕООД.

Жилищни сгради