Services

Service

Construction Supervision

aСНИК ЕООД е консултант в сфертата на строителството и проектирането с лиценз за консултант съгласно Закона за устройство на територията. (линк към сканирано удостоверение в За нас).
Наша отговорност е инвестиционният Ви проект да бъде изпълнен качествено, в съответствие с проекта и всички нормативни изисквания.
СНИК е лидер в сферата на строителния надзор в Шумен и региона. Наши клиентите са (линк към Проекти): Фикосота, Теси, Стройколукс Джабаров, Карлсберг България, Алкомет, Община Шумен, Хел бул истейт, Хъс, Дидис, Агрополихим, СРС РАМКРО, Министерство на образованието и науката, Община Бургас, АПИ, Областна администрация гр. Пловдив, ВиК Шумен и др.
В дейността строителен надзор се включват следните дейности:

контрол върху изпълнението на строително-монтажните работи от момента на издаване на разрешението за строеж до въвеждането на обекта в експлоатация;

надзор върху качеството на извършените работи и тяхното съответствие с одобрените проекти;

проверка и подписване на всички актове и протоколи, които се издават в хода на строителството;

законосъобразно стартиране на строително-монтажните работи;

законосъобразно приключване на строителството и издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация;

изготвяне на технически паспорт на строежа;

консултантски услуги в рамките на предвидените в договора гаранционни срокове.

Услуга

Оценка за съответствие на инвестиционни проекти

a

Нашият лиценз по ЗУТ ни дава правомощията да изготвяме оценка за съответствието на инвестиционните проекти за издаване на разрешение за строеж.

В рамките на оценката нашият екип специалисти прави преглед на всички части на техническите проекти за съответствие с изискванията на нормативната база.

Оценката се извършва съобразно чл. 142 и чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за устройство на територията, взаимната съгласуваност между частите на проекта и пълнотата на инженерните изчисления.

Оценката приключва с изготвяне на комплексен доклад за съответствие на проекта съгласно чл.142 ал. 5 и 6 т.2 и чл.166 ал.4 т.1 от ЗУТ и внасянето му в съответната община за издаване на разрешение за строеж.

Услуга

a

Геодезия

В сфертата на Геодезията СНИК ЕООД предлага следните услуги:
  • Геодезическо заснемане на съществуващото положение на имота (Geodetic survey)
  • Проект по част Геодезия (Design of Part Geodesy)
  • ПУП-План за регулация с обхват и съдържание, съответстващи на изискванията на ЗУТ
  • ПУП-План за застрояване с обхват и съдържание, съответстващи на изискванията на ЗУТ

Услуга

a

Инвеститорски контрол

СНИК ЕООД представлява интересите на инвеститора на строителната площадка, следи за количественото изпълнение на строително-монтажните работи и сертифицира актовете за СМР за тяхната пълнота, коректност и съответствие с проектите и бюджета на инвеститора.

Услуга

Строителни консултаци

a

СНИК ЕООД е до Вас от момента на инвестиционната идея до въвеждането в експлоатация на готовия обект. Нашите специалисти:

Ще ви консултират за най-подходящия проектантски екип.

Ще присъстват на срещите с проектантите за изчистване на неясноти и избягване на бъдещи спънки.

Ще движат Вашите проекти в процеса на одобряването им от местната администрация и получаването на становища от дружествата за комунални услуги.

Ще Ви представляват в хода на строителството, ще намират решения на възникващи проблеми и ще следят Вашите интереси винаги да бъдат защитени.

Ще ви консултират относно нормативните изисквания на всеки етап от Вашия проект.

Ще координират съгласувателните процедури.

Ще ви помогнат при изготвянето, внасянето и получаването на необходимите документи за съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж.

Ще координират и управляват на място страните ангажирани по реализацията на Вашия проект (проектанти, строители, общинска администрация и контролни органи).

Услуга

a

Проектиране

СНИК ЕООД извършва инвестиционно проектиране по части:
  • Архитектура
  • ВиК
  • Пътна и пътни конструкции
  • ОВК
  • Технология
  • Геодезия
Нашите специалисти развиват проектното решение на база на Вашите инвестиционни планове като Ви консултират за най-добрите практики и най-модерните подходи в строителството. Дългогодишният ни опит с контролните органи и познаването на методите за работа и изискванията на местната администрацията гарантира бързо и качествено одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж.